top of page

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Advokát a IP mediátor

Ve své odborné advokátní praxi se věnuji zejména problematice průmyslových a autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství, nekalé soutěže, IP mediacím a procesnímu zastupování klientů v těchto oblastech práva, včetně vymáhání práv poškozených a obhajoby v trestních věcech.

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Poradenská a konzultační činnost

Pomáhám svým klientům v oblasti autorských práv, ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů (designu), licencí, know-how, obchodního tajemství, nekalé soutěže a franchisingu, včetně zastupování v soudních řízeních.

Publikační činnost

Svými příspěvky do odborných publikací, časopisů a na blog se snažím přispět ke zlepšení právního prostředí a osvětě, zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví, know-how, obchodního tajemství a franchisingu.

Přednášková činnost

Svoji přednáškovou činností pro malé a střední firmy, jakož i pro studenty středních a vysokých škol se snažím přispět ke zlepšení povědomí o právech v oblasti ochrany duševního vlastnictví a o jejich využití k úspěšnému podnikání.

Vzdělání a pracovní zkušenosti

1988 - 1999

Univerzita Karlova, ČAK a ÚPV

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvoval v roce 1988, kde jsem také získal doktorský titul v oboru právo. Od počátku roku 1990 jsem se podílel na poradenství začínajícím podnikatelům v rámci Sdružení československých podnikatelů. Poté jsem krátce působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro podnikatele a v roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky. Od roku 1996 působím jako advokát. V roce 1999 jsem absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Od roku 1997 se zabývám také publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž, přičemž si soustavně prohlubuji své odborné znalosti v této oblasti.

1999 - 2018

Studijní cesty a členství v komisích

V roce 1999 jsem absolvoval tříměsíční odbornou stáž ve Spolkové republice Německo pro advokáty střední a východní Evropy, zaměřenou na aplikaci německého práva a práva Evropské unie. V roce 1999 jsem absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V roce 2002 jsem se v rámci vzdělávacího programu ČAK zúčastnil studijní cesty k Obchodnímu soudu ve Vídni a k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu ve Vídni. V roce 2003 jsem absolvoval týdenní studijní program ve Francii u Evropského soudu pro lidská práva a u Rady Evropy ve Štrasburku se zaměřením na rozhodovací praxi soudu a vymahatelnost jeho rozhodnutí. V roce 2003 jsem se zúčastnil studijní cesty ke Spolkovému správnímu soudu se sídlem v Lipsku zaměřenou na problematiku evropského práva ve vztahu ke správnímu soudnictví. V letech 2004 - 2012 jsem působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde jsem se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Od roku 2005 do roku 2017 jsem byl členem Nizozemské obchodní komory v Praze (Netherlands Chamber of Commerce in Prague). Od roku 1999 aktivně spolupracuji s Českou advokátní komorou, kde jsem působil v letech 1999-2008 v sekci pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, přičemž v letech 2005-2006 jsem působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V roce 2018 jsem se stal členem Sekce pro duševní vlastnictví.

2017

JUDr. David KARABEC, s.r.o.

V roce 2017 jsem inicioval založení rodinné konzultační, poradenské a vzdělávací společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., na jejíž činnosti se podílím jako jednatel a odborný garant vzdělávacích kurzů. Společnost je provozovatelem vlastního Školícího centra ochrany duševního vlastnictví, ve kterém se zaměřujeme na vzdělávání pracovníků malých a středních podniků, vysokých škol, univerzit a výzkumných pracovišť v oblasti ochrany autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí a nekalé soutěže. 

2019 - 2021

Postraguální vzdělání MPA, LL.M.

V roce 2019 jsem dokončil dvouleté specializační studium Master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) a v témže roce jsem se stal členem prestižního Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů. V roce 2021 jsem ukončil postgraduální studium (LL.M.) v oblasti alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž), absolvoval specializované kurzy mediace a vyjednávání pro patentové zástupce a stal se místopředsedou redakční rady časopisu Duševní vlastnictví. V roce 2022 jsem se stal členem legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

2021

IP mediační centrum Praha, z.ú.

V roce 2021 jsem založil IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, které aktivně usiluje o možnosti alternativního řešení sporů (ADR) v oblasti ochrany duševního vlastnictví, provádí školení specializovaných mediátorů v této oblasti, prosazuje mediace v oblasti vědy, výzkumu a inovací a mezi malými a středními podniky, jakož i shromažďuje znalostní podporu od WIPO, EUIPO a ÚPV v oblasti alternativního řešení sporů. 

Kontakt

Svět je plný nových a zajímavých příležitostí k řešení. Pojďme se spojit.

  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram
Back to Top

ZPĚT NAHORU

bottom of page