top of page

Co konkrétně pro Vás můžeme udělat

ZASTUPOVÁNÍ U SOUDU

MEDIACE A VYJEDNÁVÁNÍ

 • Zastupování před soudy ve věcech porušování práv k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěže

 • Zastupování před patentovými úřady při ochraně duševního vlastnictví

 • Vymáhání majetkových i nemajetkových nároků u soudu

 • Řešení ochrany know-how a obchodního tajemství

 • Vedení a řešení sporů z porušování práv k duševnímu vlastnictví

 • Mediace v oblasti autorských a průmyslových práv

 • Vedení a řešení sporů z nekalé soutěže

AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

 • Konzultace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

 • Strategická řešení ochrany autorských a průmyslových práv

 • Ochrana duševního vlastnictví ve franchisingových systémech

 • Přihlášky ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů

OBHAJOBY  V TRESTNÍCH VĚCECH

 • Obhajoby v trestních věcech týkajících se práv k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěže

 • Obhajoby v trestních věcech ostatních závažných hospodářských trestných činů

 • Zastupování poškozených v trestních řízeních, včetně uplatnění nároku na náhradu škody

VYMÁHÁNÍ PRÁV V OBLASTI IP

 • Správa a pravidelný monitoring průmyslových práv, zejména ochranných známek  

 • Vymáhání práv a nároků v oblasti duševního vlastnictví

 • Transfer technologií a znalostí do praxe

 • Smluvní výzkum a jeho právní zajištění

KNOW-HOW A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

 • Smlouvy o ochraně know-how a obchodního tajemství

 • Vzorová dokumentace a interní směrnice pro ochranu duševního vlastnictví

 • Právní zajištění výsledků výzkumu a vývoje, jejich využití v aplikační sféře

 • Licenční smlouvy

Naše speciální služby

KARABEC.TECH
ATTORNEYS

Kdo se Vám bude u nás věnovat

Dušana Karabcová

Dušana Karabcová

Asistentka advokáta

JUDr. David Karabec - advokát a IP mediátor

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

Advokát a IP mediátor

Blanka Bestvinová

Blanka Bestvinová

Vedoucí pobočky Krnov

č.ev. ČAK: 07353

Tel:  +420 554 689 171

pobocka.krnov@karabec.cz

ETICKÝ KODEX

Naše advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č.85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č.1/1997 Věstníku (etickým kodexem) a dalšími předpisy zveřejněnými na stránkách České advokátní komory.

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb  (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Back to Top

ZPĚT NAHORU

bottom of page