top of page

Pomáháme řešit Vaše právní záležitosti

Jsme specializovanou advokátní kanceláří se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, licence, know-how, obchodní tajemství, nekalou soutěž, franchising a zastupování  v řízeních před soudy, včetně obhajob ve věcech trestních.

David Karabec

Autorská a průmyslová práva, know-how a franchising

Zastupování před soudy a obhajoby v trestních věcech

Vymáhání práv a nároků

v oblasti duševního vlastnictví

Mediace v oblasti autorských a průmyslových práv

modrý kouř

Co Vám nabízíme

Naším posláním je pomáhat lidem řešit složité právní situace jak v jejich osobním životě, tak i při podnikání. Do naší práce proto vkládáme maximální úsilí a odpovědnost, se kterou naše klienty provázíme ve všech životních a podnikatelských situacích.

 

Zaměřujeme se přitom zejména na ochranu autorských a průmyslových práv, licence, know-how, obchodní tajemství, nekalou soutěž, franchising a zastupování klientů v řízeních před soudy, včetně práv poškozených a obhajob ve věcech trestních.

 

Naší výhodou jsou dlouholeté zkušenosti s právním poradenstvím a zastupováním klientů zejména v oblasti práv k duševnímu vlastnictví.

Jaké vybrat právní služby

ZASTUPOVÁNÍ U SOUDU

Zastupujeme své klienty v řízeních před správními orgány a soudy všech stupňů, včetně Ústavního soudu České republiky.

OBHAJOBY  V TRESTNÍCH VĚCECH

Vedeme obhajoby v trestních věcech a zastupujeme poškozené v trestních řízeních v oblasti závažné hospodářské kriminality.

MEDIACE A VYJEDNÁVÁNÍ

Řešíme spory v oblasti duševního vlastnictví mimosoudní cestou mediací a vyjednáváme nejlepší podmínky v obchodních věcech.

VYMÁHÁNÍ PRÁV V OBLASTI IP

Vymáháme práva k duševnímu vlastnictví soudní i mimosoudní cestou prostřednictvím alternativních metod, zejména mediací.

AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

Poskytujeme poradenství v oblasti autorských práv, ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a licencí.

KNOW-HOW A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

Poskytujeme konzultace a zastupujeme ve sporech v oblasti ochrany know-how, obchodního tajemství, nekalé soutěže a franchisingu.

"Firma Papilonia s.r.o. oslovila JUDr. Karabce s prosbou o zajištění širokého spektra služeb od návrhu franšízových smluv přes zajistění ochranné známky až po registraci průmyslových vzorů. JUDr. Karabec beze zbytku podmínky tak specifické spolupráce naplnil. Výsledkem naší spolupráce je zdárné zajištění veškerých dokumentů, které jsme poptávali. Spolupráci s JUDr. Karabcem mohu se vší odpovědností všem doporučit." 

Mgr. Michael Kučera

jednatel společnosti Papilonia s.r.o.

Papilonia s.r.o.

"Naše společnost v posledních letech výrazně investovala do vývoje produktů. Pro zjištění aktuálního stavu ochrany našeho duševního vlastnictví jsme využili službu IP scan u advokátní kanceláře JUDr. Davida Karabce a velmi rychle si udělali jasno o oblastech kterým věnovat zvýšenou pozornost. Díky spolupráci s panem doktorem nyní připravujeme konkrétní kroky které pomohou při dalším rozvoji firmy."

Michal Veselý

jednatel společnosti VETRA International s.r.o.

VETRA international s.r.o.

"Centrum transferu technologií NUDZ dlouhodobě spolupracuje s panem JUDr. Davidem Karabcem při realizacích odborných seminářů. Velmi oceňuji profesionální přístup pana doktora a rychlou komunikaci.  Seminář na téma "Ochrana duševního vlastnictví a využití IP mediací při vymáhání práv" byl na velmi vysoké úrovni, obsahově velmi zajímavý. Příklady z praxe a možnost konzultací konkrétních případů účastníci semináře velmi ocenili." 

       

Ing. Martina Benčíková, 

Centrum transferu technologií NUDZ

Národní ústav duševního zdraví
FAQ
 • Co je to duševní vlastnictví
  Duševní vlastnictví je právní koncept, který se vztahuje k ochraně tvorby lidského intelektu. Zahrnuje široké spektrum nemateriálních aktiv (duševních výtvorů lidí - tvůrců). Cílem ochrany duševního vlastnictví je podporovat inovace a kreativitu tím, že se tvůrcům poskytuje určitá práva, která jim umožňují ekonomicky využívat a kontrolovat jejich tvorbu. Duševní vlastnictví obvykle zahrnuje následující kategorie: 1. Autorská práva: Ochrana pro literární a umělecká díla, jako jsou knihy, hudba, filmy, sochařství a malby. Autorská práva chrání výraz myšlenek, nikoli samotné myšlenky. 2. Patenty: Ochrana pro vynálezy a inovace v technologických oblastech. Patent dává vynálezci výhradní právo na výrobu, používání a prodej vynálezu po určitou dobu. 3. Ochranné známky: Ochrana pro slova, fráze, symboly a designy, které identifikují a odlišují zdroj zboží nebo služeb jednoho podniku od druhého. 4. Průmyslové vzory: Ochrana pro estetický design nebo vzhled funkčních předmětů, jako jsou nábytek, hračky nebo nástroje. 5. Geografická označení: Ochrana pro názvy specifických míst, která se používají k označení produktů, jejichž kvalita nebo pověst je spojena s tímto místem, například Champagne nebo Roquefort. 6. Obchodní tajemství: Ochrana pro důvěrné informace, které mohou být obchodně využitelné, jako jsou receptury, výrobní procesy nebo databáze klientů. Právní ochrana duševního vlastnictví se liší v závislosti na zemi a typu práv, ale obecně umožňuje držitelům práv bránit se proti neoprávněnému používání jejich tvorby, což zahrnuje i možnosti soudních sporů a využití dalších právních prostředků, včetně mimosoudního řešení sporů formou mediací.
 • Proč je důležité svá práva k duševnímu vlastnictví chránit?
  Ochrana práv k duševnímu vlastnictví je důležitá z několika důvodů: 1. Podpora inovací a kreativity: Ochrana duševního vlastnictví motivuje jednotlivce a společnosti k investování času a zdrojů do vývoje nových produktů, technologií a uměleckých děl. Vědomí, že budou moci mít výhradní práva na využití a zisk z jejich tvorby, zvyšuje ochotu inovovat a tvořit. 2. Ekonomické výhody: Duševní vlastnictví může být pro tvůrce a jejich podniky značným zdrojem příjmů, ať už prostřednictvím přímého prodeje, licencování nebo franchisingu. Ochrana těchto práv zajišťuje, že tvůrci mohou spravedlivě získávat odměnu za své práce a investice. 3. Ochrana spotřebitelů a veřejného zájmu: Duševní vlastnictví pomáhá zajistit, že spotřebitelé mohou rozlišovat mezi autentickými a padělanými výrobky. To chrání spotřebitele před zavádějícími nebo nekvalitními produkty a podporuje poctivou soutěž na trhu. 4. Podpora hospodářského růstu: Silný systém ochrany duševního vlastnictví může přispět k celkovému hospodářskému růstu tím, že podporuje vznik nových odvětví a pracovních míst spojených s výrobou, distribucí a ochranou inovativních produktů a služeb. 5. Kulturní rozmanitost: Autorská práva a související práva pomáhají udržovat a rozvíjet kulturní výraz a umožňují umělcům, aby se mohli plně věnovat své tvůrčí činnosti. 6. Právní ochrana: Držitelé práv k duševnímu vlastnictví mají právní prostředky k zastavení nebo omezení neoprávněného používání výsledků své tvorby. Mohou podniknout právní kroky, aby zabránili kopírování, distribuci nebo využívání svých děl bez svolení. Z těchto důvodů je pro tvůrce i společnosti důležité být si vědomi svých práv k duševnímu vlastnictví a aktivně je chránit, aby si zajistili návratnost svých investic do inovací a kreativní práce.
 • Jak nejlépe chránit svá práva k duševnímu vlastnictví?
  Chcete-li co nejlépe chránit svá práva k duševnímu vlastnictví, měli byste podniknout následující kroky: 1. Informujte se: Zjistěte, jaké typy duševního vlastnictví můžete chránit a jaké jsou vaše práva. Rozumění různým formám ochrany vám pomůže určit, která je pro vaši tvorbu nejvhodnější. 2. Registrace: Pro některé formy duševního vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky a průmyslové vzory, je často nutné podat přihlášku k registraci u příslušného úřadu (např. patentového úřadu nebo úřadu pro ochranné známky). Tímto způsobem získáte právní důkaz o vlastnictví a data, která mohou být klíčová v případě sporu. 3. Sledování a vymáhání: Buďte aktivní ve sledování trhu a internetu, aby jste zjistili, zda nedochází k porušování vašich práv. Pokud dojde k porušení, neváhejte využít právní prostředky, jako jsou varovné dopisy, žaloby nebo vyjednávání o urovnání. 4. Udržujte důvěrnost: Pokud se vaše duševní vlastnictví skládá z obchodních tajemství nebo jiných důvěrných informací, ujistěte se, že máte přísné postupy pro udržení jejich důvěrnosti, včetně smluv o mlčenlivosti (NDA) pro zaměstnance, partnery a dodavatele. 5. Licencování: Pokud se rozhodnete umožnit jiným používání vašeho duševního vlastnictví, ujistěte se, že máte dobře formulované licenční smlouvy, které jasně stanovují podmínky používání, rozsah práv a jakékoliv omezení. 6. Právní poradenství: Pro komplexní ochranu a vedení se může vyplatit konzultovat s právníkem specializujícím se na duševní vlastnictví. Právník vám může pomoci navigovat v právních postupech a poskytnout strategické poradenství. 7. Vzdělávání: Vzdělávejte své zaměstnance a obchodní partnery o významu ochrany duševního vlastnictví a o tom, jak se vyhnout neúmyslnému porušení práv jiných. 8. Mezinárodní ochrana: Pokud podnikáte mezinárodně, zvážte získání ochrany duševního vlastnictví i v jiných zemích, což může vyžadovat registraci ve více jurisdikcích. Chraňte svá práva k duševnímu vlastnictví proaktivně a systematicky, abyste maximalizovali jejich hodnotu a zamezili neoprávněnému využívání vašich tvůrčích prací a inovací.
 • Proč je důležité chránit své know-how?
  Ochrana know-how (ochrana obchodního tajemství), je důležitá z několika důvodů: 1. Konkurenční výhoda: Know-how může obsahovat cenné informace, které odlišují vaše produkty nebo služby od konkurence. Ochrana těchto informací zajišťuje, že si udržíte svou konkurenční výhodu a neztratíte ji v důsledku kopírování nebo krádeže ze strany konkurentů. 2. Ekonomická hodnota: Know-how může být zdrojem významných příjmů, protože může zvýšit efektivitu výroby, zlepšit kvalitu produktů nebo poskytnout exkluzivní služby. Jeho ochrana tedy přispívá k ochraně a zvýšení hodnoty firmy. 3. Investice do výzkumu a vývoje: Společnosti často investují významné prostředky do výzkumu a vývoje, aby vytvořily své know-how. Ochrana těchto investic je klíčová pro zajištění návratnosti a motivace k dalšímu inovování. 4. Důvěra a reputace: Ochrana know-how může posílit důvěru zákazníků a obchodních partnerů ve vaši schopnost zachovat důvěrnost a zabezpečení informací, což přispívá k lepší obchodní reputaci a důvěryhodnosti. 5. Právní ochrana: V případě, že dojde k úniku nebo krádeži know-how, může mít firma k dispozici právní prostředky pro jeho ochranu a může požadovat náhradu škody. Bez náležité ochrany by však mohlo být obtížné prosadit svá práva. Chcete-li efektivně chránit své know-how, je důležité zavést interní bezpečnostní opatření, jako jsou smlouvy o mlčenlivosti (NDA), bezpečnostní protokoly, omezení přístupu k důvěrným informacím a pravidelné školení zaměstnanců. Je také klíčové udržovat dokumentaci, která dokládá vlastnictví know-how a historii jeho vývoje.
 • Mohu se v souvislosti s právy k duševnímu vlastnictví nebo know-how dopustit trestného činu?
  Ano, v souvislosti s právy k duševnímu vlastnictví nebo know-how se můžete dopustit trestného činu. Porušení práv k duševnímu vlastnictví může být v některých případech považováno za trestný čin, zvláště pokud jsou tyto činy prováděny úmyslně a za účelem osobního obohacení nebo poškození druhé strany. Příklady trestných činů spojených s právy k duševnímu vlastnictví mohou zahrnovat: 1. Padělání a pirátství: Nelegální kopírování, výroba a distribuce autorsky chráněných děl, jako jsou hudba, filmy, software a knihy, bez svolení držitele autorských práv. 2. Porušení patentu: Výroba, používání nebo prodej patentovaného vynálezu bez svolení držitele patentu. 3. Zneužití ochranné známky: Neoprávněné používání registrované ochranné známky nebo značky, které může vést k záměně s produkty nebo službami jiného podniku. 4. Průmyslová špionáž: Nelegální získávání obchodních tajemství nebo know-how jiné společnosti za účelem konkurenční výhody nebo prodeje těchto informací třetím stranám. 5. Porušení smlouvy o mlčenlivosti (NDA): Zveřejnění nebo využití důvěrných informací v rozporu se smluvními závazky o zachování mlčenlivosti. Trestní postih za tyto činy se liší v závislosti na zemi a závažnosti porušení. Může zahrnovat pokuty, náhradu škody, konfiskaci nelegálně vyrobených nebo distribuovaných zboží a v některých případech i vězení. Je důležité mít na paměti, že ne všechna porušení práv k duševnímu vlastnictví jsou trestná. Některé případy mohou být řešeny civilními soudy prostřednictvím náhrady škody nebo dalších opatření. Trestní postih je obvykle vyhrazen pro závažnější případy nebo pro porušení, která jsou prováděna v rozsáhlém měřítku nebo s úmyslem zisku nebo poškození druhé strany. V každém případě, pokud se domníváte, že může dojít k porušení Vašich nebo cizích práv k duševnímu vlastnictví nebo know-how, měli byste se poradit s právníkem specializujícím se na tuto oblast, aby vám poskytl přesné informace a poradenství v souladu s platnou legislativou.
Back to Top

ZPĚT NAHORU

bottom of page