Visegrádská skupina a ochrana duševního vlastnictví


Systém národní i mezinárodní ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví spočívá v tom, že ke vzniku těchto práv je třeba výroku (rozhodnutí) státního orgánu, kterým je obvykle příslušný patentový úřad. Práva k předmětům průmyslového vlastnictví se zapisují do rejstříků uvedených tímto úřadem, které jsou veřejně přístupné. Všechny země Visegrádské skupiny (V4) mají zřízeny své vlastní národní patentové úřady a současně také využívají propracovaný systém mezinárodních smluv pro mezinárodní rešerše a mezinárodní přihlášky průmyslových práv.


V České republice byl zřízen ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ jako ústřední orgán státní správy České republiky, na Slovensku byl zřízen ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v Polsku URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ a v Maďarsku MAGYAR SZABADALMI HIVATAL, které vykonávají přidělené pravomoci v oblasti ochrany průmyslových práv, zejména zpracovávají podané přihlášky, provádějí rešerše, poskytují ochranu jednotlivým průmyslovým právům a vedou příslušné rejstříky.


Země Visegrádské skupiny (V4) vytvořili společně Visegrádský patentový institut (VPI), který zahájil činnost svoji činnost 1. července 2016. Jedná se o mezivládní organizaci pro spolupráci v oblasti patentů, kterou zřídily čtyři země Visegrádské skupiny, tj. Česká republika, Maďarsko, Polská republika a Slovensko (země V4). VPI nabízí uživatelům tohoto systému patentové ochrany (zejména jednotlivým vynálezcům, malým a středním podnikům a výzkumným organizacím) příznivou a efektivní možnost pro získání patentové ochrany v zahraničí tím, že usnadňuje přihlašovatelům za výhodných podmínek přístup k systému zavedenému smlouvou o patentové spolupráci (PCT). VPI byl ustanoven jako orgán pro mezinárodní rešerši a orgán pro mezinárodní předběžný průzkum podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). VPI tak vyplnil teritoriální mezeru v rámci globálního systému PCT tím, že působí jako mezinárodní orgán pro střední a východní Evropu. V rámci WIPO byla skupina středoevropských a pobaltských států jedinou regionální skupinou, v níž neexistoval fungující mezinárodní orgán podle PCT. Hlavními cíli VPI je podpořit inovativnost, tvořivost a posílit konkurenceschopnost podniků ze zemí Visegrádské skupiny a zemí střední a východní Evropy.