top of page

První IP mediátoři proškoleni!


V našem IP mediačním centru Praha, zapsaný ústav, jsme proškolili ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví první IP mediátory, kteří jsou nyní odborně připraveni vést náročné spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. Cílem tohoto kurzu bylo připravit vysoce kvalifikované mediátory, kteří budou schopni vést tyto náročné spory, a to za využití pravidel ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. Jednalo se o velmi intenzivní výcvik advokátů – zapsaných mediátorů, kteří byli proškolení kvalifikovanými pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví a spolupracujícími odborníky z oboru ochrany průmyslových práv.


Účastníci kurzu se v úvodním dvoudenním bloku seznámili s možnostmi využití mediací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv, dále s databázemi průmyslových vzorů, ochranou designu průmyslovým vzorem, jakož i s ochrannými známkami a jejich databázemi. V dalším dvoudenním bloku pak byla tématem ochrana technických řešení a patentové databáze, námitkové řízení u ochranných známek a řízení o návrhu na zrušení a prohlášení neplatnosti u ochranných známek, a také sporná a opravná řízení v oblasti technických řešení. V závěrečném dvoudenním bloku bylo tématem prosazování práv k duševnímu vlastnictví a oceňování nehmotného majetku, jakož i případová studie mediace v oblasti ochrany duševního vlastnictví.


Účastníci obzvláště ocenili závěrečnou případovou studii mediace za účasti experta podle pravidel ARD IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, kterou jsme připravil na závěrečný blok dne 18.06.2021. Do této mediace se aktivně zapojili účastníci kurzu, a to jak v roli mediátora, tak i v rolích sporných stran. Předmětem ukázkové mediace byl spor zaměstnance se svým zaměstnavatelem ohledně výše odměny za vytvoření vynálezu a dodatečné odměny z licenčních poplatků za komerční využívání tohoto patentu nabyvatelem licence. Vnitřní předpis o výpočtu odměny a způsobu její úhrady zaměstnavatel zpracovaný neměl. Celá záležitost modelově hrozila odchodem zaměstnance ze společnosti a vleklým soudním sporem. Během mediace byl přizván expert podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, který stranám poskytl kvalifikované informace ohledně práva původce na odměnu, jež vzniká již v okamžiku uplatnění práva zaměstnavatele na patent. Expert podrobně stranám vyložil právní otázku nároku původce na dodatečné vypořádání v případě, pokud se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějších nebo jiným uplatněním vynálezu. Expert se zejména zaměřil na otázky výpočtu licenčních poplatků spojených s technickým a hospodářským významem vynálezu. Závěrem stranám předložil i návrh konkrétního vzorce pro výpočet odměny původce s ohledem na stanovení spravedlivého způsobu výpočtu odměny původce, a to z dosažených licenčních poplatků spojených s přínosem vynálezu pro zaměstnavatele. Expert stranám doporučil i konkrétní opatření v oblasti interních předpisů zaměstnavatele a nastínil možnosti řešení jejich sporu, včetně právních aspektů situace, pokud by k dohodě nedošlo (rozpad výzkumného týmu, ztráta významných zakázek, vznik škody smluvní partnerům v rámci společného výzkumu, ohrožení grantového projektu).


Jsme rádi, že se kurz pro advokáty – mediátory vydařil a podle zpětné vazby od jeho účastníků byl pro ně velice přínosný. O tom svědčí i zájem účastníků o další spolupráci s IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, a to v roli kvalifikovaných IP mediátorů zapsaných na jeho seznamu. Výhodou zápisu na tento seznam je přístup k mediačním kauzám poptávaným u IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav, ke školením v oblasti průmyslového vlastnictví organizovaných Úřadem průmyslového vlastnictví, Světovou organizací duševního vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a IP mediačním centrem Praha, zapsaný ústav, jakož i přístup ke vzdělávání v oblasti mediací u výše uvedených subjektů. IP mediátor uvedený na seznamu IP mediačního centra Praha bude mít také možnost využívat výhod portálu www.ipmediace.cz, na kterém bude zveřejněn seznam proškolených IP mediátorů připravených kvalifikovaně řešit spory v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Tito IP mediátoři jsou tedy již nyní plně připraveni vést náročné spory v oblasti duševního vlastnictví, zejména průmyslových práv. Zvláštní poděkování patří Úřadu průmyslového vlastnictví a jeho zaměstnancům, bez jejichž podpory a aktivního zapojení do celé akce, by se tento specializační kurz pro advokáty-mediátory neuskutečnil.


Na podzim letošního roku se uskuteční také obdobný kurz určený pro patentové zástupce, který bude upořádán opět ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví. Obsahem tohoto kurzu je však tentokrát intenzivní příprava patentových zástupců v oblasti mediace a mediačních technik špičkovými lektory v této oblasti tak, aby byli i patentoví zástupci připraveni vést mediace v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Po absolvování příslušných zkoušek, se mohou patentoví zástupci stát zapsanými mediátory podle zákona č. 202/2012 Sb. o mediacích. Více o našem kurzu pro patentové zástupce na webových stránkách https://www.ipmediace.cz/aktuality.


V našem IP mediačním centru Praha, zapsaný ústav, jsme dále připravili na podzim letošního roku pro účastníky úvodního kurzu pro advokáty-mediátory nadstavbové specializační studium franchisingu, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Také v oblasti franchisingového podnikání jde totiž o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu. Soudní řešení sporu nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty. Jedná o velmi specifické spory vyžadující velkou znalost této oblasti podnikání, a které je žádoucí vyřešit dohodou za účasti specializovaného IP mediátora. I v této oblasti může být také velmi prospěšné využít přítomnost experta podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav.


Je zřejmé, že mediace umožňují malým a středním podnikům, univerzitám, vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, jakož i původcům a autorům autorských děl urovnat jejich spor smírnou cestou. Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku; je časově a ekonomicky úsporná, probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů; snižuje napětí, s kterým přicházejí účastníci k mediátorovi, a nevytváří ovzduší napětí, ale i prostor pro případnou budoucí spolupráci; důvěrné informace uchovává mezi účastníky. Úspěšnost řešení konfliktních případů je velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75%. Mediace se s úspěchem využívají ve všech vyspělých zemích Evropy i USA či Austrálie. Neváhejte proto a mediaci také vyzkoušejte!


11. 7. 2021

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page