top of page

Mediace on-line v přeshraničních sporech (WIPO)


IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav (IPMC) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Českou advokátní komorou, sekcí ADR a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) uspořádaly dne 21.6.2021 webinář věnovaný využití mediací ve sporech k duševnímu vlastnictví.


Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) je organizace OSN, založená v roce 1967 Úmluvou o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. Vykonává dozor v oblasti ochrany autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví. Sídlem organizace je Ženeva, Švýcarsko. V současnosti je členem WIPO 193 států.


V úvodní slovu předsedy ÚPV zaznělo poděkování za spolupráci s WIPO, zejména pokud jde o naplňování Memoranda o spolupráci WIPO a ÚPV v oblasti ADR, v jehož rámci byl uspořádán i tento webinář. Předseda ÚPV Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D. velmi ocenil také zájem odborné veřejnosti o problematiku mediací v oblasti duševního vlastnictví a vyslovil přání, že účastníci webináře jistě napomohou rozvoji tohoto oboru (webináře se zúčastnilo celkem 35 účastníků). Zdůraznil, že pro rozšíření ADR metod v oblasti duševního vlastnictví v ČR před sebou máme ještě dlouhou cestu a jsme na úplném začátku. ÚPV proto intenzivně pracuje na tom, aby se metody ADR rozšířily v oboru duševního vlastnictví, a to ve všech fázích sporů.


Poté byl věnován prostor problematice provádění mediací u WIPO, včetně vedení mediačního řízení on-line. Tento příspěvek přednesl pan Andrzej Gadkowski, Associate Legal Offi­cer, IP Disputes Section, WIPO Arbitration and Mediation Center. Podstatná část webináře byla pak věnována praktickému výkladu využití mediací ve sporech o duševní vlastnictví z pohledu WIPO. Touto částí webináře účastníky provedl ve skvěle připravené prezentaci pan Jon Lang, WIPO Mediator. Jeho vystoupení bylo zaměřeno na představení Arbitrážního a mediačního centra WIPO v Ženevě a Singapuru, mediačnímu řízení a úloze WIPO v tomto procesu, včetně spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví. Velmi inspirativní bylo seznámení účastníků s pravidly a možnostmi provádění on-line mediací, což je nepochybně trend, který bude mít zejména v přeshraničních sporech do budoucna značný význam. Pan Jon Lang účastníky podrobně seznámil také s prováděním jednotlivých fází mediačního procesu v řízení u WIPO, včetně přípravy mediace, role a technik mediátora v tomto procesu. Zajímavá byla i část týkající se role právních zástupců a účasti stran sporu na vyjednávání a jejich spolupráce v dobré víře.


V navazujícím příspěvku JUDr. Hany Lenghartové, který prezentovala JUDr. Anna Márová, byl věnován významný prostor využití evaluativních mediací ve sporech o duševní vlastnictví. JUDr. Anna Márová představila mediátora jako osobu, která pomáhá stranám v dosažení řešení poukázáním na slabosti jejich případu a předpovídáním toho, co by učinil soudce. Zdůraznila, že právo duševního vlastnictví je složité a vysoce technické (patenty, ochranné známky, vzory, autorská práva, obchodní tajemství, licencování a související obchodní záležitosti). Mnoho sporů o duševní vlastnictví zahrnuje strany z různých geografických umístění a jurisdikce, přičemž si strany udržují svoje obchodní vztahy a pověst. Zdůraznila, že strany sporu potřebují také čas opravit své vlastní hodnocení a přijmout své slabé stránky. Připomněla, že důvěra a respekt vůči mediátorovi jsou nutné a rostou s dobou trvání procesu. Je také nutné poukázat na možný výsledek případu, udržet dynamiku jednání a zdůraznit oblasti, ve které má každá strana lepší pozice. Na závěr svého příspěvku se JUDr. Márová zabývala úlohou advokáta v mediačním procesu. Připomněla, že advokát může připravit svého klienta na mediaci a nechat ho jít na samotný proces mediace samotného. Další možností je, že advokát je přítomen v celém mediačním procesu s klientem a může mu pomoci se všemi kritickými etapami mediace. Je také možné, aby klient byl na začátku mediace sám a advokát vstoupil do procesu mediace až v závěrečné fázi, kdy mu pomáhá dosáhnout řešení. Je také možné, aby advokát zastupoval klienta, který není osobně na mediaci přítomen. V samém závěru webináře byl pak prostor na otázky a diskusi.


V navazují části po skončení oficiální části webináře pan Jon Lang, WIPO Mediator, provedl zájemce ukázkou on-line mediace prováděné WIPO v přeshraničním sporu, což bylo pro účastníky rovněž velmi poutavé. Celý webinář byl pro účastníky nesmírně zajímavý a obohacující, zejména pokud jde o praktické zkušenosti a poznatky Světové organizace duševního vlastnictví v oblasti mediací. Především bylo důležité seznámení s pravidly a možnostmi provádění on-line mediací, což je trend, který bude mít obzvláště v přeshraničních sporech v budoucnu značný význam.


S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že mediace mají velmi intenzivní podporu i ze strany takto významné instituce, kterou WIPO bezpochyby je. Do budoucna se na rozvoji mediací v oblasti duševního vlastnictví bude nadále podílet také Česká advokátní komora, sekce ADR, jejíž zástupci jsou připravení na pracovní úrovni řešit konkrétní výzvy z WIPO i EUIPO. V současné době již byla ustanovena pracovní skupina složená z odborníků z národních úřadů průmyslového vlastnictví a dále odborníků z EUIPO, která má pro rozvoj mediací (a dalších metod ADR) vytvářet co nejlepší podmínky. Zástupce ÚVP v této pracovní skupině Ing. Martina Kotyková, Ph.D. je připravena zprostředkovávat obousměrný tok informací mezi zainteresovanými stranami z České republiky, kterými jsou Česká advokátní komora, Komora patentových zástupců, Asociace malých a středních podniků a další, tak i v EUIPO. IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav je připraveno ve spolupráci s Českou advokátní komorou, sekcí ADR, ÚPV a Asociací malých a středních podniků v tomto procesu aktivně vytvářet prostor pro rozvoj reálného využití mediací v oblasti duševního vlastnictví, a to ve všech fázích sporu, včetně sporů přeshraničních. Jedním z cílů jeho činnosti je proto i aktivní podpora on-line mediací, jejichž význam v budoucnu nepochybně poroste.


IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, aktuálně proto připravilo pro zájemce o mediace specializační školení v oblasti franchisingu. Také v oblasti franchisingového podnikání jde totiž o urovnávání vysoce odborných neshod a sporů, které vznikají ve vztahu k provozování franchisingového konceptu, jehož podstatnou součástí jsou práva k duševnímu vlastnictví. Tento dvoudenní kurz franchisingu se uskuteční ve dnech 14.-15. září 2021 v Praze, a to ve spolupráci s Českou asociací franchisingu. Soudní řešení sporů i v této oblasti podnikání nemusí přinést očekávaný výsledek, může jít nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní. V případě franchisingového podnikání připadají v úvahu všechny tyto aspekty. Jedná o velmi specifické spory vyžadující velkou znalost této oblasti podnikání, které je žádoucí vyřešit dohodou za účasti specializovaného IP mediátora. I v této oblasti může být také velmi prospěšné využít přítomnost experta podle Pravidla 5 ADR IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav. Více informací o této akci IMPC je k dispozici na www. https://www.ipmediace.cz/aktuality.


24. 7. 2021

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M., advokát

Ředitel IP mediačního centra Praha, zapsaný ústav

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page