top of page

Kouzlo průmyslových vzorů

Aktualizováno: 28. 10. 2018


Ikony [pro počítače], č. zápisu 000968011-0003, Zdroj: EUIPO

Průmyslový vzor je vhodný v případech, kdy nejde tak ani o technické řešení výrobku, ale o zejména o jeho design, který prodává. Obvykle se proto jedná o spotřební zboží, jako je oblečení, domácí elektronika, obaly a tvary potravin, ale také může jít tvary automobilů, nábytku, nádobí, sportovního vybavení apod. V čem tedy spočívá jeho kouzlo?

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Jde tedy o znaky zjistitelné lidskými smysly, a to zrakem či hmatem. Není důležité, zda vzhled výrobku má povahu estetickou či funkční. Výrobek je v této souvislosti definován jako průmyslově či řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obalů, úpravy, grafických symbolů a typografických znaků.


Výčet možností je jen demonstrativní. Lze chránit i průmyslový vzor pro část výrobku, který se skládá z několika součástek, které mohou být vyměněny a které umožňují demontáž a novou montáž výrobku. Vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky zpřístupněn veřejnosti totožný průmyslový vzor. Vzory jsou považovány za totožné, liší-li se jejich charakteristické znaky jen v nepodstatných detailech. Novost je objektivní kritérium a posuzuje se ve světovém měřítku. Byl-li vzor zapsán nebo jinak zpřístupněn veřejnosti kdekoli ve světě, není nový.


Pokud jde o individuální povahu, vychází se z toho, že celkový dojem, který vyvolává průmyslový vzor u informovaného uživatele, se musí významně lišit od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává vzor, který byl zpřístupněn veřejnosti před podáním přihlášky, resp. před vznikem práva přednosti. V tomto případě není podstatné, že novější vzor se od staršího liší množstvím detailů, pokud je celkový dojem u obou vzorů podobný.


Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru tak, jak je zapsán v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Znamená to tedy, že nejvhodnějším způsobem je doložení fotografií nebo výkresů hotového výrobku. V případě některých výrobků lze doporučit tzv. hromadnou přihlášku průmyslového vzoru, ve které budou zobrazeny všechny varianty daného modelu. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky. Dobu ochrany lze opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.


Například u franchisingových provozoven mohou být průmyslovým vzorem chráněny jak jednotlivé prvky vybavení provozoven, tak i jejich celkový koncept, kterým se odlišují od jiných provozoven na trhu. Výrobci designového nábytku nebo vybavení domácnosti, včetně designového nádobí chrání své výrobky průmyslovými vzory. Zákazníci si pak spojují tyto výrobky s určitou kvalitou a užitnými vlastnostmi, pro které takové výrobky vyhledávají a jsou ochotni za ně obvykle zaplatit i vyšší cenu. Průmyslovými vzory lze chránit také např. potravinářské výrobky, jejich specifické tvary, uspořádání či obaly, které jsou důležité pro jejich rozlišení zákazníky.


Ochrana průmyslovým vzorem je proto vhodnou formou v kombinaci s ochrannými známkami, kdy se obě formy průmyslově právní ochrany výrobků doplňují a trvají po celou dobu obvyklého životního/inovačního cyklu výrobků. Ochrana výrobků tak nestojí pouze na ochranné známce, ale vyzdvihuje také know-how, dovednosti tvůrčí a designérské, kterými se na trhu lze odlišit od konkurence a tyto si odpovídajícím způsobem firma chrání. Uvažovat lze v této souvislosti i o ochraně know-how, případně obchodního tajemství formou vhodných interních opatření.


Zápis průmyslového vzoru tedy poskytuje významné výlučné právo tento průmyslový vzor užívat. Vlastník se může jeho prostřednictvím bránit vůči třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, může poskytnout souhlas s jeho užíváním jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům. Práva ze zapsaného průmyslového vzoru platí ode dne podání přihlášky nebo práva přednosti.


V případě neoprávněného zásahu do práv ze zapsaného průmyslového vzoru se může jeho vlastník domáhat u soudu zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny. Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má právo na její náhradu podle ustanovení občanského zákoníku. Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má vlastník průmyslového vzoru právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v peněžitém plnění.


Je také důležité se v této souvislosti zamyslet nad způsobem vzniku nejen průmyslových vzorů, ale i autorských návrhů nových výrobků, označení, logotypů, nových ochranných známek apod. Zejména jde o posouzení, zda se jedná či nejedná o průmyslový vzor nebo autorské dílo ke splnění úkolu vyplývajícího z pracovního poměru zaměstnance. Je nutné vždy posoudit, zda se jedná či nejedná o zaměstnanecký průmyslový vzor či autorské dílo a podle toho nastavit příslušné postupy ve firmě, včetně uzavření licenčních smluv, nejde-li o zaměstnanecký průmyslový vzor či zaměstnanecké dílo.


Právo na původcovství či autorství sice není dotčeno, ale původce je v případě zaměstnaneckého průmyslového vzoru musí o této skutečnosti zaměstnavatele neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení průmyslového vzoru. Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě 3 měsíců od vyrozumění o vytvoření průmyslového vzoru vůči původci právo na průmyslový vzor, přechází toto právo zpět na původce. Původce, který vytvořil průmyslový vzor v pracovním poměru a ke splnění svého pracovního úkolu má právo na přiměřenou odměnu.


Jsem přesvědčen o tom, že silná značka chráněná ochrannou známkou, doménová jména, případně též patenty a užitné vzory, to vše v kombinaci s originálním designem chráněný průmyslovým vzorem, jakož i ochrana know-how a obchodního tajemství, jsou tou správnou cestou pro komplexní ochranu výrobků a služeb každé firmy.


V Praze dne 20.10.2018

JUDr. David Karabec

69 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page