top of page

Dotace 2023 na ochranu duševního vlastnictví malého a středního podniku


Fond pro MSP Ideas Powered for business je grantový program, který byl vytvořen s cílem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU chránit jejich práva duševního vlastnictví. Fond pro MSP je iniciativou Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a která probíhá v období od 23. ledna 2023 do 8. prosince 2023.


Proč je ochrana vašeho duševního vlastnictví nezbytná?

Jedná se o velmi účinnou a jedinou zákonnou možnost ochrany jedinečných nápadů, výrobků či služeb před napodobováním konkurencí nebo jejich využíváním bez povolení. Ochrana duševního vlastnictví prostřednictvím Fondu pro MSP se může vztahovat na mnoho různých nehmotných aktiv MSP, včetně ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů a odrůd rostlin.


Kdo může z Fondu pro MSP čerpat finanční prostředky?

Fond pro MSP nabízí finanční podporu MSP usazeným v Evropské unii. Žádost může podat majitel, zaměstnanec nebo zplnomocněný externí zástupce s oprávněním za podnik jednat. Granty se udělují podnikům z kategorie MSP, přičemž jejich proplacení se vždy provádí přímo na bankovní účet daného MSP.


Co je to zpráva IP Scan?

Předběžná diagnóza v oblasti duševního vlastnictví je klíčovým nástrojem při vypracovávání strategie ochrany duševního vlastnictví MSP. Kvalifikovaní odborníci v oblasti duševního vlastnictví analyzují obchodní model, výrobky a/nebo služby MSP s cílem vytvořit strategii ochrany duševního vlastnictví šitou na míru potřebám MSP. Tato služba pomůže MPS rozhodnout se o tom, jaká práva duševního vlastnictví by měl chránit, jak rozvíjet portfolio svých práv v oblasti duševního vlastnictví a jak naplánovat strategii do budoucna, včetně ochrany svého know-how a obchodního tajemství.


Zpráva odborníka na duševní vlastnictví (IP Scan) tedy zahrnuje pět hlavních témat:

Malým a středním podnikům, které využijí službu IP Scan, bude proplaceno 90 % nákladů na službu za předpokladu, že si zajistí grant z Fondu pro MSP poskytovaný úřadem EUIPO. Pro Českou republiku je stanovena jednotná cena za tuto službu 900 EUR. MSP zaplatí za tuto kvalifikovanou službu tedy pouze 90 EUR!


Jak konkrétně může Fond pro MSP podpořit malé a střední podniky?

MSP mohou žádat o poukazy, které jim umožní částečné proplacení následujících poplatků.


V případě služby IP Scan:

 • Proplacení 90 % výše poplatků za službu odborníka v oblasti duševního vlastnictví

V případě ochranných známek a průmyslových vzorů:

 • Proplacení 75 % výše poplatků za přihlášku ochranné známky EU a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.

 • Proplacení 75 % výše poplatků za národní a regionální přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, příplatků za třídu a poplatků za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění.

 • Proplacení 50 % výše poplatků za základní přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, určovacích poplatků a následných určovacích poplatků mimo EU.

V případě patentů:

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za vyhotovení „Rešeršní zprávy o stavu techniky“. Tato zpráva, která předchází podání patentové přihlášky, má celosvětový záběr a musí být vypracována vnitrostátním úřadem duševního vlastnictví jednoho z členských států EU.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky ve fázi před udělením patentu (nákladů na podání, rešerši a průzkum), poplatky za udělení patentu a za zveřejnění, pokud jde o ochranu v členském státě EU.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za podání a rešerši v případě evropských patentů přihlášených u Evropského patentového úřadu (EPO). Veškeré další poplatky za evropský patent jsou vyloučeny.

V případě odrůdových práv Společenství:

 • Proplacení 50 % nákladů na poplatky za přihlášku odrůdového práva Společenství (úroveň EU).

Jaké maximální částky mohou být MSP tedy proplaceny?

Maximální částka, kterou lze malému nebo střednímu podniku proplatit, činí:

 • 900 EUR v případě činností souvisejících se službou IP Scan,

 • 1 000 EUR v případě činností souvisejících s ochrannou známkou a průmyslovým vzorem,

 • 1 500 EUR v případě činností souvisejících s patentem,

 • 225 EUR v případě on-line přihlášky odrůdového práva Společenství.


Proč je důležité umět ovládat strategii ochrany duševního vlastnictví?

Ochrana duševního vlastnictví má za cíl umožnit MSP získávat oprávněný zisk ze svých jedinečných nápadů a chránit je před konkurencí. Právní úprava autorských práv a průmyslových práv (včetně know-how a obchodního tajemství), jakož i mezinárodní smlouvy a směrnice Evropské unie jsou účinným prostředkem proti padělání, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví. Je ovšem zapotřebí umět tento systém ochrany duševního vlastnictví využívat nejméně tak úspěšně, jak to činí jiné ekonomicky vyspělé země. Tento systém brání současně narušování hospodářské soutěže, pomáhá vytvářet férové podnikatelské prostředí a podporuje tak inovace, investice a konkurenceschopnost.


Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a zjistil, že celkový přínos odvětví intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví pro hospodářství EU představuje přibližně 42 % HDP (5,7 bilionu EUR) a 28 % počtu pracovních míst. Ze shrnutí výzkumu EUIPO je patrné, že v rámci odvětví intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví je rovněž generován přebytek v oblasti obchodu se zbytkem světa ve výši přibližně 96 miliard EUR a pracovníkům jsou vypláceny o 46 % vyšší mzdy než v ostatních odvětvích. Vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, přičemž odhadovaná míra porušování práv duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě tvořila až 3,3 % světového obchodu. Padělané výrobky představují až 6,8 % výrobků dovezených do EU (121 miliard EUR ročně). Oba údaje jsou významně vyšší než údaje ve studii, kterou obě organizace zveřejnily v roce 2016, což svědčí o tom, že závažnost tohoto problému v posledních letech narůstá.


Identifikujte proto s pomocí tohoto jedinečního dotačního titulu pro MSP Ideas Powered for business své duševní vlastnictví a naučte se, jak začlenit strategii v oblasti duševního vlastnictví do podnikatelského plánu Vaší společnosti!V Praze dne 14. června 2023

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M.

79 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page