top of page
Original_edited.jpg

Zajišťujeme mediace v oblasti řešení sporů z autorských a průmyslových práv, know-how, obchodního tajemství, licencí, nekalé soutěže a franchisingu a provozujeme

IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav 

Naší hodnotou jsou dlouholeté zkušenosti z praxe a zastupování klientů ve sporech z práv k duševnímu vlastnictví.

CO JE TO VLASTNĚ MEDIACE?

 

Mediace (z lat. mediare = „být uprostřed“) je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo něj, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či jiná specifika daného sporu. V českém právním řádu je mediace zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

 

Mediace je metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany (mediátora), která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Jejím cílem je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda má vždy písemnou podobu. Zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení odpovědnosti, úkolů a sankcí za její nedodržení. Stvrzuje se podpisy stran konfliktu a mediátora. Z hlediska závazkového práva tak může dohoda nabývat charakteru právní smlouvy.

 

Mediace má oproti soudnímu řízení nesporné výhody, pro které je velkým přínosem pro její účastníky. Mezi hlavní výhody mediace patří skutečnost, že:

  • Ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení jejich konfliktu a podobou konečného výsledku;

  • Je časově a ekonomicky úsporná, protože probíhá bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů;

  • Snižuje napětí účastníků sporu a vytváří dokonce prostor pro případnou budoucí spolupráci;

  • Důvěrné informace uchovává mezi účastníky sporu a mediátorem (povinnost mlčenlivosti), což je mimořádně důležité zejména ve sporech k právům duševního vlastnictví, především k patentům.

 

Úspěšnost řešení konfliktních případů je velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75%.

KDO JE TO MEDIÁTOR?

 

Mediátor je třetí nestrannou osobou, která nemá zájem na výsledku sporu, pouze asistuje stranám při nalezení vzájemně přijatelného řešení, aniž by spor rozhodoval. Mediátor však vede mediační proces, má v tomto procesu vůdčí roli, avšak není soudce, rozhodce, nehledá viníka sporu, nemá vystupovat jako poradce (tuto roli zastávají advokáti stran). Je rozdíl mezi právní informací a právní radou. V případě evaluativní mediace může, se souhlasem stran a při zachování nezávislosti, mediátor nejen objasnit právní stav, ale může pomoci i odbornou radou pomáhat hledat řešení. Jeho doporučení musí však být pro strany nezávazná.

 

Z tohoto důvodu je kvalifikace mediátora je jednou ze skutečností, které by měl zájemce o mediaci věnovat při výběru vhodného mediátora obzvlášť velkou pozornost. Je nezbytné, aby mediátor byl schopen přistupovat ke všem stranám neutrálně, konstruktivně podporovat jejich komunikaci a překonával svojí zkušeností, znalostmi a osobností momenty stagnace mediačního jednání. Osoba mediátora je proto zcela zásadní v procesu mediace, její odborné znalosti, erudice a zkušenosti, jeho schopnost jednat s lidmi a také schopnost empatie, ale zároveň udržování objektivního pohledu na problém stran.

V oblasti práv k duševnímu vlastnictví se jedná o řešení vysoce odborných sporů k autorským a průmyslovým právům, zejména k ochranným známkám, patentům, užitným a průmyslovým vzorům, ale také k obchodnímu tajemství, know-how, licenčním právům, případně nekalé soutěži a franchisingu. Osoba mediátora může proto sehrát rozhodující roli při efektivním řešení sporu. To platí zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Mediace je proto vhodná nejenom pro podniky, ale také pro vysoké školy, univerzity a veřejné výzkumných instituce (v.v.i.) při řešení sporů vznikajících z činnosti jejich výzkumných a vývojových pracovišt. V případě ochrany duševního vlastnictví je navíc třeba zdůraznit zejména neveřejnost jednání (povinnost mlčenlivosti) a důraz na soukromí, neboť v těchto věcech, zejména patentových, může zveřejněním dojít k nenahraditelné ztrátě jejich komerčního potenciálu.

Odborný garant:

 

JUDr. David Karabec, MPA, LL.M. je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory a kromě výkonu advokacie se specializuje na problematiku ochrany duševního vlastnictví (autorská práva a průmyslová práva), know-how,  licence a nekalou soutěž a mediace v těchto věcech. Působí také jako franchisingový poradce České asociace franchisingu pro oblast ochrany duševního vlastnictví. Manažerský titul MPA získal v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI) a manažerský titul LL.M. v oboru alternativního řešení sporů (mimosoudní řešení sporů, mediace, arbitráž) v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Kontaktní email: david.karabec@karabec.cz

tel.: +420 602 331 905

Fotogalerie a videa:

Předání osvědčení 26-09-2019.jpg

Zajímavosti:

Úspěšnost řešení konfliktních případů je velmi vysoká, podle světových statistik zhruba 75%. Mediace se začala prosazovat nejprve v občansko-právních a obchodních věcech, na přelomu 70. a 80. let pak ve větším měřítku rovněž v trestním řízení. Je velmi rozšířená v USA, ale také ve Velké Británii a v Austrálii, kde se využívá až v 60 % sporů, především ve věcech obchodních (hospodářských), rodinných nebo ve veřejné sféře (zpravidla ochrana životního prostředí), přičemž zhruba dvě třetiny sporů se vyřeší uzavřením dohody.  

 

Ze shora uvedených skutečností plyne, že využití právních znalostí a zkušeností advokáta nebo dokonce autority soudce při mediaci vede k překvapivě pozitivním výsledkům řešení konfliktů. Postavení mediátora je ve vztahu k oběma stranám vyvážené, neboť v procesu vyjednávání zajišťuje rovné postavení účastníků a pomáhá jim vidět jejich problém v širších souvislostech. V některých evropských zemích existuje velký počet advokátů-mediátorů, organizovaných mimo jiné podle jednotlivých spolkových zemí (Německo, Rakousko), přičemž existují i odlišnosti z hlediska zaměření mediací s ohledem na specifické podmínky jednotlivých zemí. Např. v Norsku má mediace více než dvousetletou tradici a je zaměřená na péči o nezletilé. Klíčovou roli zde kromě psychologů a sociálních pracovníků hrají mediátoři.

 

Mediace se s úspěchem využívají ve všech vyspělých zemích Evropy i USA či Austrálie nejenom k řešení rodinných sporů (rodinné mediace), ale také k řešení obchodních, justičních, bankovních nebo dokonce vládních sporů ze smluv (Spojené království). Je proto nutné zabezpečit, aby mediační činnost vykonávaly osoby, které budou odpovídajícím způsobem vyškoleny a mohly se tak stát adekvátními partnery soudců rozhodujících tuto agendu, kteří by následně pouze schválili mediační dohodu.

bottom of page