Osobnostní a majetková práva autorůOsobnostní a majetková práva autorů

Zdravotnické noviny

Obsahem práva autorského, o kterém bylo pojednáno v předchozím příspěvku, jsou výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.

Osobnostní práva

Osobnostní práva znamenají, že autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.

Autor má právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé.

Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li autorský zákon jinak.

Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.

Osobnostních práv se autor nemůže vzdát. Tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají.

Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a, je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla, nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zákona.

Majetková práva

Majetková práva znamenají, že autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem.

Poskytnutím shora uvedeného oprávnění právo autorovi nezaniká. Autorovi vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.

Právem autora dílo užít je:

  • právo na rozmnožování díla,
  • právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla,
  • právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla,
  • právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla,
  • právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla,
  • právo na sdělování díla veřejnosti, kterým se rozumí zejména právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla, právo na vysílání díla rozhlasem či televizí, právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla, právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla.

Majetkových práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí. To neplatí pro pohledávky z takových majetkových práv vzniklé.

Majetková práva jsou předmětem dědictví. Zdědí-li takto majetková práva stát nebo státu majetková práva připadnou, vykonává je svým jménem Státní fond kultury České republiky a pokud jde o díla audiovizuální, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil.

Práva související s právem autorským

Právy souvisejícími s právem autorským se označují práva výkonných umělců k jejich uměleckému výkonu, práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k záznamu, právo rozhlasových a televizních vysílatelů k jejich původnímu vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv a právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu.

V Praze, dne 15.3.2009
JUDr. David Karabec