Licence k patentům na vynálezyLicence k patentům na vynálezy

Zdravotnické noviny

Licence k patentům na vynálezy

Licence je souhlas majitele k využívání předmětu chráněných průmyslových práv. Tento souhlas se poskytuje na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi majitelem průmyslového práva a osobou, která má zájem jej využívat. Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou.

Právní úprava je obsažena v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích; ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas (licence) k využívání vynálezu chráněného patentem se poskytuje písemnou smlouvou. Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku.

Žádost o zápis licenční smlouvy do patentového rejstříku se podává písemně u Úřadu. K žádosti se přikládají dvě vyhotovení licenční smlouvy, z níž musí být zřejmé označení vynálezu, k jehož využití se poskytuje licence, nabyvatel práv z licence a rozsah poskytnutých práv.

Přísluší-li práva z téhož patentu několika osobám (spolumajitelům), spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví. K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spolumajitelů; každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně.

Prohlásí-li u Úřadu přihlašovatel, popřípadě majitel patentu, že komukoli poskytne právo k využití vynálezu (nabídka licence), vznikne právo k využití vynálezu každému, kdo nabídku licence přijme a písemně to sdělí přihlašovateli nebo majiteli patentu. Úřad nabídku licence vyznačí v patentovém rejstříku.

Prohlášení o nabídce licence nelze vzít zpět. Vznikem práva k využití vynálezu není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky pouze v poloviční výši.

Nevyužívá-li majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec nebo jej využívá nedostatečně a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční smlouvy, může Úřad na základě odůvodněné žádosti udělit nevýlučné právo k využívání vynálezu (nucenou licenci).

Nucená licence může být rovněž udělena, jestliže jsou dány důvody ohrožení důležitého veřejného zájmu. V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad s přihlédnutím k okolnostem případu stanoví podmínky, rozsah a dobu trvání nucené licence. Nucenou licenci lze udělit převážně pro dodávky na domácí trh.

Nucenou licenci nelze převádět jinak než v rámci převodu podniku nebo jeho části, v níž podnikatel vynález na základě nucené licence využívá. Držitel nucené licence se může v průběhu doby jejího trvání vzdát práva využívat vynález podáním učiněným u Úřadu; dnem doručení tohoto podání účinnost rozhodnutí o udělení nucené licence zaniká.

Na žádost majitele patentu může Úřad nucenou licenci zrušit nebo změnit podmínky, rozsah nebo dobu trvání nucené licence.

Udělením nucené licence není dotčeno právo majitele patentu na úhradu ceny licence. Není-li cena licence dohodnuta zúčastněnými stranami, stanoví ji na žádost soud s přihlédnutím k významu vynálezu a obvyklým cenám smluvních licencí v dané oblasti techniky.

Nucená licence se zapisuje do patentového rejstříku.

Žádost o udělení nucené licence se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení. Žádost musí být věcně odůvodněna a doložena. V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad uvede rozsah licence.

V Praze, dne 13.11.2009
JUDr. David Karabec