Porušování autorských právPorušování autorských práv

Medical Tribune 27/2008

vydáno: 29.09.2008 ; stránka: B6 ; autor: JUDr. David Karabec

Porušování autorských práv

V souvislosti s osobnostními a majetkovými právy autorů je nutno upozornit na skutečnost, že tato práva bývají také často vědomě i nevědomě porušována třetími osobami, mnohdy i jinými autory, kteří si práva ostatních autorů zcela nebo zčásti neoprávněně osobují či do nich jinak zasahují. Autorská práva jsou také často porušována těmi, kdo je neoprávněně využívají za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu.

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, proto upravuje i ochranu práva autorského. Zejména pokud jde o určení autorství, informační povinnost celních orgánů, včetně možnosti zajištění podezřelé věci, až po ochranu proti neoprávněným zásahům do technických prostředků sloužících k ochraně autorských práv.

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může domáhat především určení svého autorství, zákazu ohrožení svého práva nebo neoprávněného zásahu do svého práva. To může mít podobu zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, dále neoprávněného sdělování díla veřejnosti a rovněž neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy.

Autor má také právo na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, dále o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní. To se týká i osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny – za účelem jejich poskytnutí třetí osobě.

Autor má dále právo na odstranění následků zásahu do autorského práva. Zejména má právo na stažení neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku či součástky z obchodování nebo jiného užití, dále na stažení z obchodování a zničení neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku či součástky. Autor může rovněž požadovat zničení nebo odstranění materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku, součástky.

Přiměřené zadostiučinění

Mimo to se autor může domáhat poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu – omluvy, nebo zadostiučinění v penězích. Výši přiměřeného zadostiučinění v penězích určuje soud, přičemž se nevylučuje dohoda o narovnání. Autor se může domáhat také zákazu poskytování služby, při níž dochází k porušování nebo ohrožování práva autora. Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl.

Autor má zachováno i právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů. Místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence. Výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek obvyklé odměny za získání licence v době neoprávněného nakládání s dílem.

Informační povinnost a dohled celní správy

Od celních orgánů a orgánů vykonávajících státní statistickou službu může autor požadovat informace o obsahu a rozsahu dovozu nebo přijetí zboží, které je rozmnoženinou jeho díla, zvukovým, zvukově obrazovým nebo jiným záznamem takového díla. To se týká i zboží, které má sloužit k pořízení rozmnoženiny jako nosič (nenahraný nosič), nebo zboží, které je přístrojem ke zhotovení zvukových, zvukově obrazových nebo jiných záznamů či tiskové rozmnoženiny.

Rovněž má právo nahlížet do celních a statistických dokumentů v rozsahu nezbytném k tomu, aby zjistil, zda dovoz nebo přijetí takového zboží k užití na území celé České republiky jsou oprávněné, nebo aby zjistil údaje rozhodné pro uplatnění svých práv. To platí obdobně i při vývozu a odeslání zboží. Celní úřad může při výkonu svého dohledu a kontroly zajistit věc, u níž má podezření, že její držitel neoprávněně zasahuje do autorského práva.

Neoprávněný zásah do technických prostředků

K neoprávněnému zásahu do autorského práva dochází také v případě obcházení účinných technických prostředků sloužících k ochraně autorských práv. Těmi se přitom rozumí jakákoli technologie, zařízení či součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, k nimž autor neudělil oprávnění. To se týká děl, jejichž užití může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo ochranného procesu, jako je šifrování, kódování či jiná úprava díla, nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.

Neoprávněného zásahu do práva autorského se dopouští nejen ten, kdo obchází takové technické prostředky, ale také ten, kdo vyrábí, dováží, přijímá, rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej či pronájem nebo drží k obchodnímu účelu taková zařízení, výrobky a součástky či poskytuje služby, které jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo uváděny na trh. To platí i v případě, že tyto výrobky nebo služby mají jen omezený obchodní účel, a rovněž tehdy, když jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit či usnadnit obcházení účinných technických prostředků.

Nedovolené změny informací

Do práva autorského zasahuje také ten, kdo bez svolení autora způsobuje, umožňuje, usnadňuje nebo zastírá porušování práva autorského tím, že odstraňuje či mění jakoukoli elektronickou informaci o správě práv k dílu, nebo rozšiřuje, dováží a přijímá za účelem rozšiřování, vysílá nebo sděluje veřejnosti dílo, ze kterého byla informace o správě práv nedovoleně odstraněna nebo změněna. Jedná se o jakoukoli informaci určenou autorem, která identifikuje dílo, autora nebo jiného nositele práva, či informaci o způsobech a podmínkách užití díla, a rovněž jakákoli čísla nebo kódy, které takovou informaci představují. Totéž platí i pro informaci, která je připojena k rozmnoženině díla nebo se objevuje v souvislosti se sdělováním díla veřejnosti.

Do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro své dílo využívá názvu nebo vnější úpravy, které jsou používány po právu jiným autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl.