Publikační činnostPublikační činnost

Naše klienty a širokou veřejnost se snažíme podporovat rovněž publikační činností, a to zejména v rámci témat týkajících se ochrany duševního vlastnictví. Rádi bychom tím přispěli k větší informovanosti o problematice ochrany duševního vlastnictví, jakožto cenného nehmotného statku, o který je třeba pečovat a chránit jej. Zaměřujeme se přitom zejména na autorská práva, průmyslová práva, licence, know-how, obchodní tajemství a ochranu před nekalou soutěží jakožto významný prostředek ochrany inovací malých a středních firem.

Odborné články pro VERLAG DASHÖFER

 • Práva k duševnímu vlastnictví - úvod, 1997
 • Ochranné známky - úvod, 1997
 • Rozlišovací způsobilost ochranné známky, 1997
 • Přihláška ochranné známky, 1997
 • Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku, 1997
 • Práva majitele ochranné známky, 1997
 • Právní prostředky ochrany proti zásahům do práv majitele ochranné známky, 1997
 • Omezení práv z ochranné známky, 1997
 • Úvod do problematiky nekalé soutěže, 1998
 • Generální klauzule nekalé soutěže, 1998
 • Klamavá reklama, 1998
 • Klamavé označení zboží a služeb, 1998
 • Vyvolávání nebezpečí záměny, 1998
 • Parazitování na pověsti, 1998
 • Podplácení, 1998
 • Zlehčování, 1998
 • Porušení obchodního tajemství, 1998
 • Hospodářská soutěž - úvod do problematiky, 1998
 • Nedovolené narušování soutěže, 1998
 • Obchodní tajemství a jeho ochrana, 1998
 • Porušování obchodní tajemství, 1998
 • Ochrana obchodního tajemství a pracovní právo, 1998
 • Ochrana obchodního tajemství a trestní právo, 1998
 • Ochrana obchodního tajemství a obchodní právo, 1998
 • Know-how a jeho ochrana, 1998
 • Licence na užívání ochranné známky, 1998
 • Přechod a převod práv k ochranné známce, 1998
 • Zástavní právo k ochranné známce, 1998
 • Ochranná doba ochranné známky, 1998
 • Výmaz ochranné známky, 1998
 • Kolektivní ochranná známka, 1998
 • Mezinárodní zápis ochranných známek, 1998
 • Označení původu výrobků a jeho ochrana, 1998
 • Ohrožování zdraví a životního prostředí, 1999
 • Právní prostředky proti nekalé soutěži, 1999
 • Spojování podniků soutěžitelů, 1999
 • Monopolní a dominantní postavení na trhu, 1999
 • Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 1999
 • Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, 1999
 • Spory z nedovolené soutěže, 1999
 • O obecných výjimkách ze zákazu dohod narušujících soutěž, 2000
 • Ze sbírky rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:
  • Zneužití dominantního postavení, 2000 - 2003
  • Veřejná podpora, 2002, 2003
  • Dohody narušující soutěž 2000 - 2003
  • Veřejné zakázky, 2003
 • Obchodní firma a obchodní listiny, 2001
 • Srovnávací reklama po novele obchodního zákoníku, 2001
 • Odpovědi na dotazy čtenářů, 1997 - 2003
 • Zvyšování základního kapitálu, 2001
 • Zákon o veřejné podpoře, 2002
 • Nabídka převzetí, 2002
 • Povinná nabídka převzetí, 2002
 • Komentář k obchodnímu zákoníku v praxi na CD-ROMu, 2002 - 2004:
  • akciová společnost, fúze, převod jmění, rozdělení, změna právní formy společnosti s ručením omezeným
 • Poukázky na akcie, 2002
 • Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek, 2003
 • Rozlišovací způsobilost ochranné známky, 2003
 • Přihláška ochranné známky, 2003
 • Pravidla účasti na hospodářské soutěži, 2003
 • Námitky proti zápisu ochranné známky, 2003
 • Práva majitele ochranné známky, 2003
 • Nový zákon o veřejných zakázkách, 2004
 • Změny v právní úpravě ochranných známek, 2004
 • Podmínky použití zadávacího řízení u veřejných zakázek, 2004
 • Kvalifikace dodavatelů veřejných zakázek, 2004
 • Zadávací řízení veřejných zakázek, 2004
 • Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2006

Zdravotnický týdeník DIAGNÓZA

 • Konflikt zájmů, 1999
 • Odpovědnost členů představenstva, 1999
 • Zaměnitelnost obchodního jména, 1999
 • Obchodní tajemství, 1999
 • Odpovědi na dotazy čtenářů, 1999 a 2000

Zdravotnický týdeník Medical Tribune

Zdravotnické noviny

Publikace

 • Úvod do problematiky hospodářské soutěže
  interní vzdělávací materiál pro KRALUPOL, spol. s.r.o., 2000
 • Úvod do problematiky hospodářské soutěže
  interní vzdělávací materiál pro Shell Czech Republic, a.s, 2000
 • Hospodářská soutěž
  interní vzdělávací materiál pro Shell Gas ČR, s.r.o., 2003
 • Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk
  Verlag Dashöfer 2003 - 2007, vedoucí autor

Odborná práce

 • Námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví, 1999

Samostatné publikace

 • KARABEC David. Průmyslová práva a licence.
  1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 68 s. Edice EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-155-2.

Právní prostor

 • Právní portál na doméně Právní prostor, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (advokáti, notáři, soudci, firemní právníci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace.

Právnický blog

 • Náš právnický blog pro advokátní kanceláře, právníky, koncipienty i laickou veřejnost.
  Právní blog AdvokatKarabec @Blogger