Webové stránky a cizí fotografie, hudba, videaWebové stránky a cizí fotografie, hudba, videa

Právní akademie Vytváření vlastních webových stránek je dnes velmi populární záležitostí, když jde o velmi široké spektrum situací od osobních stránek, přes blogy, až po nabídky služeb. Společným jmenovatelem všech uvedených případů pak může být snaha stránky zkrášlit za pomocí hudby, fotografií či videa. Ovšem ne veškerá autorská díla, která jsou na internetu k nalezení, lze bez dalšího převzít a dále je veřejně sdělovat na svých webových stránkách nebo facebookovém profilu.

Jaká autorská díla mohu na svých stránkách šířit?

  • Na svých stránkách můžete uvést fotografie, které sami vytvoříte či fotografie, které za tím účelem zakoupíte, nebo je za tímto účelem necháte zpracovat fotografem. Vedle toho je možné užívat fotografie, k jejichž šíření poskytuje autor licenci zdarma, v uvedeném případě nejčastěji formou Creative Commons. Tato autorská díla můžete volně užívat, šířit i měnit, a to pro jakýkoliv účel. Na internetu je k nalezení řada knihoven, které takovýto obsah nabízejí, např. Flickr.com - Creative Commons, či Pixabay. Vedle toho můžete užít i volná díla, tj. díla, u nichž uplynula doba trvání autorských majetkových práv.

Co nesmím činit ani s autorskými díly, k nimž mám licenci?

  • Obecně platí, že nikdo kromě autora si nesmí osobovat autorství k dílu. Není tak možné např. na fotografiích uvádět své logo a vydávat je za své, ačkoliv jejich autorem nejste. Navíc autora díla byste vždy měli uvést, a v případě Creative Commons též odkázat na licenci a vyznačit změny, které jste v díle provedli.

Jaká autorská díla nesmím použít?

  • V podstatě jakákoliv autorská díla, k nimž nemáte licenci od autora ať již přímo, či skrze uvedené Creative Commons, či které jste nezískali z různých jiných online databází, které jsou oprávněné k poskytnutí licence.

Vztahuje se na mne výjimka užití pro osobní potřebu podle autorského zákona?

  • Pokud autorská díla veřejně sdělujete, je užití výjimky vyloučeno, neboť tak činíte nikoliv pouze pro svou potřebu, ale umožňujete užití i dalším třetím osobám.

Jak je to s nahráváním na facebookový profil?

  • Vše výše uvedené v podstatě platí i pro nahrání na facebookový profil. Nutno upozornit, že i pokud byste měli nastaveno zobrazení pouze pro Vás, tudíž byste se mohli domnívat, že se na Vás vztahuje výjimka užití pro osobní potřebu, není tomu tak. Nahráním fotografie či jiným šířením autorského díla na svém facebookovém profilu totiž jednak prohlašujete, že jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Facebooku zveřejníte, a zároveň Facebooku udělujete nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího duševnímu vlastnictví, který zveřejníte na Facebooku nebo v návaznosti na něj.

Co mi hrozí při sdílení autorských děl bez souhlasu?

  • V závislosti na konkrétním případu Vám hrozí až stotisícová pokuta a případně i vydání bezdůvodného obohacení. V krajních případech spojených s Vaším komerčním prospěchem, se pak můžete dopustit i trestného činu, za který hrozí trest odnětí svobody až 8 let.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Zejména v případech, kdy jsou webové stránky nebo facebookový profil zamýšleny pro komerční užití, je vhodné jejich obsah zkonzultovat se specializovaným advokátem, a to právě s ohledem na autorská práva, ale třeba i ochranné známky. Naopak v případech, kdy jste se již protiprávního jednání dopustili, a protistrana Vás zkontaktovala, zajistí advokát komunikaci s protistranou a je-li to Vaším přáním, pokusí se celou věc vyřešit mimosoudně a s co nejmenšími náklady pro Vás.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje