Výpověď či okamžité zrušení pracovního poměruVýpověď či okamžité zrušení pracovního poměru

Právní akademie Skončení pracovního poměru je záležitost, se kterou se za svůj život setká téměř každý. K rozvázání pracovního poměru pak může dojít dohodou obou stran, z vůle zaměstnavatele nebo může výpověď podat zaměstnanec. V praxi je nejvíce problémů právě se skončením pracovního poměru zaměstnavatelem, když může jít o výpověď či o okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel však ne vždy postupuje v souladu se zákoníkem práce, proti čemuž se zaměstnanci mohou účelně bránit.

Kdy Vám může zaměstnavatel dát výpověď z pracovního poměru?

  • Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze v případech uvedených v zákoně. Konkrétně jde o tyto případy – zrušení či přemístění zaměstnavatele, pro nadbytečnost, pro zdravotní nezpůsobilosti nadále vykonávat práci, nesplnění zákonných požadavků pro výkon práce, nesplnění požadavků zaměstnavatele na řádný výkon práce (jde-li o neuspokojivé pracovní výsledky, musíte být nejprve vyzváni k odstranění), z důvodů pro něž lze okamžitě zrušit pracovní poměr, pro soustavné méně závažné porušování povinností z právních předpisů vztahujících se k práci (opět musíte být nejprve upozorněni na možnost výpovědi) a pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.

Kdy Vám může zaměstnavatel okamžitě ukončit pracovní poměr?

  • Zaměstnavatel tak může učinit jen ve dvou případech. Za prvé, pokud jste byli odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně 6 měsíců. Za druhé, porušili-li jste zvlášť hrubým způsobem povinnost z právních předpisů, která se vztahuje k vykonávané práci. Okamžité zrušení musí být vždy písemné a obsahovat odůvodnění.

Jak je to se zkušební dobou?

  • Ve zkušební době Vám může zaměstnavatel dát výpověď i bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty.

Co dělat pokud s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasíte?

  • Pokud se domníváte, že nejsou splněny zákonné podmínky pro ukončení pracovního poměru, je třeba se neprodleně obrátit se na zaměstnavatele s tím, že trváte na tom, aby Vás nadále zaměstnával. Pokud se tím situace nevyřeší, je třeba obrátit se na soud.

V jaké lhůtě se můžete obrátit na soud?

  • Neplatnosti rozvázání pracovního poměru je možné se domáhat pouze do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr domněle skončit.

Na co máte nárok?

  • V případě neplatného rozvázání pracovního poměru máte nárok na to, aby Vám byla nadále přidělována práce, a Vy jste mohli řádně pracovat. Pokud Vám zaměstnavatel odmítá umožnit, abyste v práci pokračovali, máte nárok na náhradu mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku za celou dobu, kdy Vám brání v práci.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Advokát posoudí Vaši situaci, přezkoumá příslušné listiny a navrhne Vám další postup ve věci. Pokud je Váš nárok oprávněný, advokát zpracuje žalobu a bude Vás zastupovat v soudním řízení, případně se pokusí v komunikaci s protistranou vyřešit věc mimosoudně.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje