Ukončení spoluvlastnictví nemovitostiUkončení spoluvlastnictví nemovitosti

Právní akademie Spoluvlastnické vztahy mohou být velmi komplikované a zájmy podílových spoluvlastníků jedné nemovitosti natolik odlišné, že nastane potřeba je ukončit a vypořádat. To lze vždy učinit vzájemnou dohodu (třeba jen některých) spoluvlastníků, anebo na návrh některého z nich soudní cestou. Nikdo totiž nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat a každý ze spoluvlastníků může žádat o ukončení své účasti na spoluvlastnickém vztahu.

Jak vypadá dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem?

 • Uzavření dohody iniciuje spoluvlastník, který se chce ze spoluvlastnictví oddělit. Obsah dohody koresponduje s potřebami a záměry spoluvlastníků, a vypořádání lze proto ujednat různými formami (bezplatný převod podílu, úplatný převod podílu, převod podílu se zřízením věcného břemene, rozdělení nemovitosti, společný prodej nemovitosti, vypořádání investic do společných nemovitostí apod.). Dohoda musí mít písemnou formu, neboť je podkladem k provedení změn v katastru nemovitostí. Nezapomínejte na daňové povinnosti, které mohou být se zvolenou dispozicí spojeny (daň z nabytí nemovité věci, daň z příjmu).

Mají ostatní spoluvlastníci k mému podílu předkupní právo?

 • Vzniklo-li spoluvlastnictví tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva od počátku ovlivnit (např. nemovitost zdědili), je předkupní právo omezeno na dobu 6 měsíců od jeho vzniku. Jinak předkupní právo platí jen tehdy, pokud bylo smluvně ujednáno.

Lze se zrušení spoluvlastnictví bránit?

 • Ano, návrhem na odklad zrušení spoluvlastnictví - má-li být zabráněno majetkové ztrátě nebo vážnému ohrožení oprávněného zájmu spoluvlastníka, může soud odložit zrušení spoluvlastnictví až na dva roky. Spoluvlastníci si také mohou mezi sebou ujednat, že nebudou žádat zrušení spoluvlastnictví (ujednání musí být zapsáno do katastru nemovitostí).

Co dělat, když se nedohodneme?

 • Spoluvlastník, který má zájem na ukončení spoluvlastnického vztahu, může podat soudu žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Soud však není vázán navrhovaným způsobem vypořádání spoluvlastnictví, ale postupuje dle zákona chronologicky:
  1. rozdělení nemovitosti mezi spoluvlastníky, umožňuje-li to její povaha
  2. převzetí podílu spoluvlastníka za náhradu, projeví-li o to některý spoluvlastník zájem a je-li schopen převzetí financovat
  3. prodej nemovitosti v soudní dražbě
 • Je třeba se připravit na to, že soudní řízení může být velmi zdlouhavé, nákladné, a v jeho závěru nemusí být účastníci s výsledkem spokojeni.

Slyšeli jste o mediaci?

 • Mediace je jedna z forem mimosoudního řešení sporů, a je značně úspěšná právě při řešení spoluvlastnických sporů. Mediace probíhá za účasti objektivního a nezávislého prostředníka (mediátora), který strany vede k nalezení oboustranně přijatelného řešení jejich sporu a uzavření dohody. Mediace je v porovnání se soudním řízením rychlá a levná - nebojte se ji vyzkoušet!

Proč využít k vypořádání spoluvlastnictví právních služeb advokáta?

 • Advokát s Vámi projedná výhody a nevýhody možných způsobů vypořádání a pomůže Vám zvolit nejvhodnější řešení. Advokát Vás efektivně zastoupí v jednání s ostatními spoluvlastníky, zpracuje pro Vás návrh dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nebo Vás doprovodí k soudnímu jednání. Advokáta oceníte jak v případech, kdy jste s ostatními spoluvlastníky na všem domluveni, tak i v případě sporného vypořádání a při setkání s mediátorem.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

 • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
 • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje