Povinný rodič neplatí výživné na dítěPovinný rodič neplatí výživné na dítě

Právní akademie Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem vzniká ze zákona. Pouze v případě, že se rodiče nedohodnou na její výši, mohou se obrátit na soud. Žádný zákon nestanoví přesnou výši výživného. Při určování výše výživného soud vychází ze zásady, že dítě má právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče, i když dítě žije jenom s jedním z rodičů. Dalším hlediskem, ke kterému soud při stanovení výši výživného přihlíží, jsou odůvodněné potřeby dítěte. Při určení rozsahu výživného soud rovněž posuzuje majetkové poměry povinného, jakož i majetkové poměry oprávněného. Soud zohledňuje taktéž schopnosti a možnosti povinného a skutečnost, v jaké míře povinný rodič o dítě osobně pečuje nebo o rodinnou domácnost. Soud při určování výše výživného může použít nezávazné tabulky zpracované Ministerstvem spravedlnosti.

Kdo výživné stanoví?

  • Výživné se stanovuje schválením dohody rodičů o plnění vyživovací povinnosti, odpovídá-li tato dohoda zájmům nezletilého dítěte. Výživné může stanovit soud rozhodnutím, pokud rodiče či jeden z rodičů neplní dobrovolně svou vyživovací povinnost nebo rozhoduje-li soud o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů.

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost?

  • Jedním z nejčastějších právních mýtů je mylná informace, že vyživovací povinnost zaniká dosažením zletilosti dítěte tedy věku osmnácti let. Vyživovací povinnost nezaniká dosažením zletilosti. Vyživovací povinnost rodičů k dětem dle zákona trvá až do doby, než jsou děti samy schopny se živit. Lze si představit i situaci, kdy vyživovací povinnost trvá po celou dobu života dítěte, když se jedná o dítě postižené. Pokud dítě i po dosažení zletilosti dále studuje, trvá vyživovací povinnost rodičů až do konce studia dítěte. Soud ovšem rovněž posuzuje, zda-li vyživovací povinnost není v rozporu s dobrými mravy.

Jak se hradí výživné?

  • Povinný rodič je zavázán hradit výživné k rukám matky nebo otce v pravidelných měsíčně se opakujících dávkách, které jsou splatné vždy na měsíc dopředu. Výživné je určeno pro potřeby dítěte. Spojení k rukám matky představuje pouze platební místo, nikoli skutečnost, že by peníze měly být určeny pro matku.

Co dělat, když povinný rodič výživné neplatí?

  • Rodič, kterému povinný nehradí výživné stanovené soudem na nezletilé dítě, se může obrátit na soud s návrhem na nařízení exekuce. Výživné je možné požadovat i zpětně, a to až tři roky zpětně ode dne zahájení soudního řízení. Druhou možností je podat na povinného rodiče trestní oznámení pro trestný čin zanedbání povinné výživy.

Kolik mě to bude stát?

  • Návrh na nařízení exekuce není zpoplatněn. Náklady exekuce a odměnu exekutora následně hradí povinný. Podání trestního oznámení pro trestný čin zanedbání povinné výživy rovněž není zpoplatněno.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Advokát Vám může pomoci jednak při sporu o určení výše výživného, kdy Vám podá kvalifikovanou pomoc a provede Vás bezpečně soudním řízením. Spory ve věcech péče o nezletilé děti bývají pro zainteresované osoby psychicky náročné. Advokát Vám podá pomocnou ruku a pomůže Vám tyto situace zvládnout. Advokát Vám rovněž může pomoci se sepsáním návrhu na nařízení exekuce, jakož i s podáním trestního oznámení na povinnou osobu.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje