Jak sepsat závěťJak sepsat závěť

Právní akademie Závěť (poslední vůle) je listina, která slouží k uspořádání majetkových poměrů jejího pořizovatele pro případ smrti. Je užitečná tehdy, zamýšlíte-li rozdělit majetek mezi své dědice odlišně, než stanoví zákon, zůstavit jej jiným osobám, anebo naopak potvrdit postavení Vašich stávajících zákonných dědiců. Je dobré myslet na eventuality, které mohou v budoucnu nastat, a vyvarovat se případným sporům Vašich dědiců – obvykle nejbližších příbuzných. Závětí lze s majetkem naložit libovolně s jedním významným omezením v podobě práv nepominutelných dědiců.

Kdo zdědí můj majetek?

  • Pokud nepořídíte pro případ smrti, nabudou Váš majetek Vaši zákonní dědicové podle zákonných tříd (v prvé řadě Vaše děti resp. jejich pozůstalé děti a manžel rovným dílem, v další třídě manžel nebo spolužijící druh a Vaši rodiče atd.). Pokud sepíšete závěť, pak se Vaši pozůstalost nabude závětní dědic (dědicové).

Musím něco zanechat dětem?

  • Ano, zletilé i nezletilé děti (příp. jejich pozůstalé děti) jsou nepominutelnými dědici a mají právo na tzv. povinný díl (nezletilé děti mají nárok na ¾ a zletilé na ¼ zákonného podílu). Výše povinného dílu je variabilní a závisí na tom, kolik dědiců v první třídě máte. Pokud jim povinný díl nezanecháte, mohou se ho proti závětním dědicům domáhat.

Jak mohu sepsat závěť?

  • Platnou závět lze sice vyhotovit vlastní rukou a vlastnoručně ji podepsat, případně ji vyhotovit strojově a podepsat ji za účasti dvou svědků, avšak z praktických důvodů lze doporučit sepsání závěti ve formě notářského zápisu. Vyvarujete se tím jednak případných formálních chyb, pro něž by mohla být napadena platnost Vámi sepsané listiny, a jednak bude závěť pečlivě uschována v centrální evidenci závětí, do níž má notář projednávající dědictví povinnost vždy nahlédnout. Je tedy jistota, že taková závěť se "neztratí" a že bude podkladem pro rozhodnutí o dědictví. Závěť Vám sepíše kterýkoliv notář, kterého o to požádáte.

Co když se můj syn/má dcera nechová tak, jak má?

  • Ze zákonných důvodů můžete svého potomky (případně i jeho potomky) vyřadit z dědění Vaší pozůstalosti, a to jejich vyděděním. Vydědit potomka lze tehdy, pokud Vám neposkytuje potřebnou pomoc v nouzi či ve stáří, neprojevuje o Vás opravdový zájem, nevede řádný život, nebo se dokonce dopustil trestného činu, spáchaného za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze. Vydědit lze i zadluženého, marnotratného potomka za předpokladu, že (alespoň) jeho povinný díl odkážete jeho potomkům. Vydědění způsobí, že Vaše dítě nebude způsobilé dědit, a to ani povinný díl. Vydědění je třeba provést ve stejné formě jako závěť (obvykle společně s ní), opět tedy nejlépe u notáře.

Jednou to bude jejich, ale chci aby (…)

  • Nový občanský zákoník umožňuje podmínit nabytí majetku tím, že se něco stane či nestane (např. že Váš dědic dostuduje vysokou školu, nebo že bude pečovat o Vašeho domácího mazlíčka). Podmínka však nesmí být protiprávní, bezdůvodně omezující (šikanozní), a nesmí se týkat osobního stavu dědice (například jeho manželství). Můžete také určit svým dědicům náhradníky, nebo několik dědiců po sobě.

Rozdělit majetek dětem ještě před smrtí?

  • Jistě jste uvažovali i o možnosti přenechat majetek Vašim příbuzným ještě před smrtí, aby byly vztahy vyjasněny. Darování majetku za života lze ušetřit náklady v podobě odměně notáři (počítají se z hodnoty majetku v pozůstalosti), je však třeba nezapomínat na vlastní zajištění (např. v podobě zřízení věcného břemene na darovaných nemovitostech). Dar lze v případě krajní situace odvolat (pro nouzi anebo nevděk obdarovaného). Novinkou je také tzv. dědická dohoda, která se sice uzavírá pro případ smrti, ale budoucí zůstavitel se v ní s budoucím dědicem na přenechání majetku závazně dohodnou.

Co mě bude závěť stát?

  • Odměna notáře za sepsání závěti (i včetně vydědění) ve formě notářského zápisu činí 1.500,- Kč bez DPH. Notář si k tomu může účtovat také hotové výdaje.

Proč využít právních služeb advokáta?

  • Advokát s Vámi projedná možné uspořádání Vašich majetkových poměrů za života i pro případ smrti, včetně způsobů, jak docílit výsledku co nejlépe odpovídajícího Vašim představám. Advokáta oceníte zejména v případě komplikovanějších pořízení (závěť s podmínkami, dědická dohoda apod.) a při dispozicích s majetkem za života zůstavitele. Advokát rovněž procesně zastupuje jednotlivé dědice v dědickém řízení.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

  • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
  • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje