Manželské dluhyManželské dluhy

Právní akademie Manželství je svazek muže a ženy, který má vedle dopadů osobních a rodinných, rovněž dopad majetkový. Uzavřením manželství vzniká společné jmění manželů, do něhož spadá vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Nelze opomenout, že součástí společného jmění jsou, vedle majetku, také dluhy převzaté za trvání manželství. V takovém případě mluvíme o společných dluzích, za které odpovídají manželé společně a nerozdílně.

Jaké dluhy nespadají do společného jmění manželů?

 • Vedle společných dluhů často vznikají i výlučné dluhy pouze jednoho z manželů. Zákon ze společných dluhů takto výslovně vylučuje:
  • dluhy týkající se výlučného majetku jednoho z manželů v rozsahu, ve kterém přesahují zisk z tohoto majetku, a
  • dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se jednalo o obstarávání běžných potřeb rodiny
 • Společnými dluhy pak nejsou ani dluhy, které vznikly v důsledku odpovědnosti pouze jednoho z manželů za škodu.

Jaký majetek může exekutor postihnout?

 • Nejedná-li se o společný dluh, exekutor může postihnout výlučný majetek dlužníka a vedle toho též majetek spadající do společného jmění manželů. Pokud se však jednalo o dluh, který vznikl proti vůli druhého manžela, může být postižena jen část společného jmění, která připadá dlužníkovi jako vypořádací podíl (zpravidla půjde o polovinu). Exekutor nemůže postihnout výlučný majetek manžela dlužníka, avšak nelze vyloučit situaci, kdy fakticky k takové situaci dojde. V obou případech je vhodné se bránit.
 • Manžel dlužníka se nemusí obávat srážek ze své mzdy, neboť to v případě výlučného dluhu již není možné.

Jak se mohu bránit?

 • V případě dluhu, který vznikl proti vůli manžela, je třeba projevit nesouhlas s dluhem vůči věřiteli. Tím dojde k omezení rozsahu postižitelné části společného jmění. Je-li postihnuta větší část společného jmění než připouští zákon, je možné se bránit vylučovací žalobou.
 • Je-li exekutorem neoprávněně postižen výlučný majetek manžela dlužníka, je opět možné podat vylučovací žalobu, resp. domáhat se vyškrtnutí věci ze soupisu.
 • Nutno podotknout, že v uvedených případech manžel vystupuje jako žalobce a musí tak unést důkazní břemeno ohledně svých tvrzení.

Má pro exekutora význam předmanželská smlouva?

 • Platná právní úprava reflektuje možnost manželů upravit si rozsah a správu společného jmění smlouvou, případně úpravu vycházející ze soudního rozhodnutí.
 • Exekutoři jsou před vydáním exekučního příkazu povinni zjišťovat, zda manželé uzavřeli smlouvu upravující společné jmění. Pokud se jedná o dluh ze závazku, který vznikl až po zápisu manželské smlouvy do Seznamu listin, exekutor musí respektovat obsah uvedené smlouvy.

Co dělat když jsem dluh za manžela zaplatil/la?

 • Pokud jste zaplatili dluh, který náležel výlučně manželovi, došlo z jeho strany k bezdůvodnému obohacení, které je možné požadovat. Jednalo-li se o společný dluh, a Vy jste zaplatili celý dluh, můžete uplatnit tzv. regresní nárok po manželovi a požadovat po něm jeho část dluhu, tj. polovinu, opět jako bezdůvodné obohacení.

Proč využít právních služeb advokáta?

 • Advokát Vám může pomoci s obranou v rámci exekučního řízení, když může sepsat vylučovací žalobu a dále Vás v řízení zastupovat.
 • Advokát Vám rovněž může připravit smlouvu upravující rozsah a správu společného jmění a může Vás rovněž doprovodit do notářské kanceláře k sepsání a uložení této smlouvy.
 • Advokát Vám rovněž může pomoci s uplatněním a vymožením dlužné částky po manželovi, případně po bývalém manželovi.
 • V souvislosti s uvedenou problematikou nelze vyloučit, že budete chtít využít právních služeb advokáta i v oblasti rozvodu.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

 • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
 • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje