Compliance programCompliance program

Právní akademie Jednou z klíčových otázek pro právnické osoby ve spojení s trestním právem je jak naplnit podmínky liberace, tedy jak se zprostit možné trestní odpovědnosti. Zákon v tomto případě pouze v § 8 odst. 5 z. o TOPO stručně uvádí, že právnická osoba se zprostí trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Dále uvádíme odpověď na některé nejčastější dotazy spojené s touto problematikou.

Jakých právnických osob se vlastně trestní odpovědnost týká?

 • Až na určité především veřejnoprávní výjimky se trestní odpovědnost týká všech právnických osob. Určitě se nelze domnívat, že malých např. jednočlenných právnických osob se tato otázka netýká, opak je pravdou.

Existuje univerzální možnost jak se trestní odpovědnosti zprostit?

 • Bohužel taková možnost neexistuje. K naplnění podmínky zproštění se odpovědnosti je zapotřebí vytvoření a udržování celého souboru pravidel. V širším měřítku se pro takový soubor pravidel nejen právních ale i etických vžilo označení Compliance program. Tento soubor je pak vždy individualizovaný potřebám konkrétní právnické osoby, nicméně existují určité jeho základní zásady, kterých je možné se držet.

Jaké jsou základní zásady Compliance programu?

 • Jedná se zejména o tyto zásady:
  • nastavení řídících a kontrolních mechanismů
  • analýza pracovních náplní/úkolů/rizik
  • analýza obchodních vztahů/rizik
  • kompletní zpracování/revize vnitřních předpisů (etický kodex, pracovní řád, organizační řád, bezpečnostní řád apod.)
  • proškolení zaměstnanců
  • možnosti upozornění zaměstnanců na protiprávní jednání (Whistleblowing)
  • nastavení preventivních mechanismů

O jaká konkrétní opatření se může jednat?

 • Jak bylo uvedeno výše, opatření jsou dosti individuální, zejména je nutné hovořit o opatřeních všech tří typů, a sice preventivních, kontrolních a reaktivních. Příklady nejčastějších opatření jsou:
  • přijetí vnitřního předpisu pro nakládání s důvěrnými informacemi
  • transparentní nakládání s finančními prostředky jak vůči třetím osobám, tak i uvnitř právnické osoby a řádné vedení účetnictví
  • udržovat aktuální pracovní i bezpečnostní řád a pravidelně s ním zaměstnance seznamovat, jakož i s ostatními vnitřními předpisy
  • přijmout postupy pro situace, v nichž může dojít ke střetu zájmů zaměstnanců či dalších spolupracujících osob se zájmy právnické osoby
  • jednoznačně upravit kompetence a způsob jednání za právnickou osobu, a to nejen na úrovni členů statutárních orgánů, ale i na úrovni zaměstnanců

V čem využít právních služeb advokáta?

 • V závislosti na potřebách klienta je možné nastavit pravidla, která právnické osobě umožní zprostit se potenciální trestní odpovědnosti. V rozsahu přijatých opatření pak není nutné zůstat jen u zákonného minima, ale je a zejména u větších společností i vhodné, vytvořit komplexní Compliance program, který bude mít vliv na vytváření a formování firemní kultury, což se samozřejmě může odrazit na hodnotě názvu/značky právnické osoby a zvýšit její prestiž.
 • Služeb advokáta pak můžete využít i v případě, kdy je již právnická osoba z trestného činu obviněna, nicméně doporučujeme zaměřit se na prevenci, aby se takovýmto situacím, které mohou poškodit dobré jméno právnické osoby, podařilo vyhnout.

Rádi byste využili naše zkušenosti?

 • Rychlý kontakt : Recepce : +420-283-843-130, Email : advokatni.kancelar@karabec.cz
 • Podrobný kontakt : Kontaktní údaje