Naše právní službyNaše právní služby

Podnikatelům poskytujeme tyto právní služby:

 • Obchodní společnosti, zakládání, změny, likvidace
 • Franchising a licenční smlouvy
 • Ochrana know-how a obchodního tajemství
 • Patentové a známkové rešerše
 • Průmyslová práva (ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory, patenty)
 • Soutěžní právo (nekalá soutěž, omezování hospodářské soutěže)
 • Spory o doménová jména
 • Směnečné právo
 • Autorská práva
 • Vymáhání práv z duševního vlastnictví
 • Veřejné zakázky
 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Pracovní právo
 • Náhrada škody
 • Stavební právo
 • Smluvní agenda
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování klientů v řízení před patentovými úřady, soudy a jinými orgány ve všech věcech

Občanům poskytujeme tyto právní služby:

 • Nemovitosti, byty, nájem
 • Obhajoba v trestních věcech
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana práv spotřebitelů
 • Pracovní právo
 • Rodinné právo - rozvody, výživné, vypořádání společného jmění manželů
 • Dědické právo
 • Smlouvy občanskoprávní, pracovní a obchodní
 • Náhrada škody
 • Správní právo
 • Stavební právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování klientů v řízení před soudy a jinými orgány

Dále poskytujeme tyto speciální služby:

Daňové poradenství:

 • Právní porady a konzultace ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb
 • Zastupování klientů v řízeních před finančními úřady

Mediační služby v těchto oblastech:

 • občanskoprávní spory
 • obchodněprávní spory
 • patentové a známkové spory

Odborná školení a konzultace:

 • Občanské, pracovní a obchodní právo
 • Firemní ochrana duševního vlastnictví
 • Daňové právo

Správa cizího majetku:

 • Správa nemovitého majetku
 • Správa peněz, cenných papírů a jiného majetku (advokátní úschova)

Ověřování podpisů:

 • Na listinách vlastních (listiny sepsané advokátem)
 • Na listinách cizích (jiné listiny a formuláře)

Elektronická podání a zaručené podpisy, konverze:

 • Elektronický platební rozkaz se sníženým soudním poplatkem
 • Konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné s platností originálu

Dálkový přístup do katastru nemovitostí:

 • Výpisy z katastru nemovitostí s platností originálu
 • Tisky ze sbírky listin katastrálního úřadu
 • Tisky cenových map

Dálkový přístup do Centrální evidence exekucí:

 • Informace o konkrétních exekučních řízeních
 • Výpisy z evidence exekucí
 • Potvrzení o tom, že určitý údaj není v evidenci exekucí zapsán

Poradenství v oblasti nemovitostí, financí a investic:

 • Porady a konzultace ve věcech pojištění, spoření, investic, hypotečních úvěrů, penzijních a podílových fondů
 • Zastupování klientů na finančním trhu
 • Zpracování odborných posudků pro potřebu dědického a rozvodového řízení, stanovení tržní ceny nemovitostí
 • Prodej, nákup, pronájem a podnájem nemovitostí

Poradenství v oblasti psychologie a psychiatrie:

 • Porady a konzultace ve věcech péče o nezletilé děti
 • Individuální a párové konzultace rodičů v rámci rozvodového řízení
 • Speciální terapie obětem dopravních nehod a násilných trestných činů
 • Soudně znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a sexuologie